TOP CUP - pravidla

1/ TOP CUP je seriál závodu agility porádaných pod záštitou Klubu agility CR. Seriálu se mohou zúcastnit psovodi se psy s PP i bez PP. Závodí se podle platného Rádu agility CR. Kategorie juniori je od roku 2013 zrušena, juniorské tituly do roku 2012 se týmu prevádí do kategorie dospelí.

2/ Výbor Klubu urcí svého zástupce pro tento závod (tato osoba nemusí být clenem výboru ani KRK) a poverí jej dohledem nad tímto závodem a nad dodržováním všech náležitostí.

3/ TOP CUP sestává ze dvou jednodenních závodu konaných v prubehu jednoho roku, pricemž jeden je halový (TOP INDOOR CUP+rok) a druhý pod otevreným nebem (TOP OUTDOOR CUP+rok). Na poradí, v jakém se závody konají (zda napred v hale a potom venku, ci naopak), nezáleží. První závod se uskutecní v první polovine kalendárního roku, druhý ve druhé polovine, pricemž mezi obema závody musí být minimálne dvoumesícní odstup. Behem jednoho roku nemuže závody porádat stejný poradatel.

4/ Ve stejný rok nemohou obe cásti závodu posuzovat stejní rozhodcí. Finálové behy závodu TOP CUP muže rozhodcí posuzovat jednou za dva roky. Rozhodcího, který by mel závod posuzovat, navrhuje poverený zástupce KA CR pro TOP CUP a schvaluje výbor.

5/ Každá cást závodu se skládá ze trí kol – zkoušky A1, A2, A3, otevreného závodu Agility a finálového Agility.
a) Prvním kolem je zkouška agility, z níž tri nejlépe umístení závodníci v každé velikostní i výkonnostní kategorii postupují prímo do finále, bez ohledu na hodnocení. Postupující ze zkoušek se nemusejí úcastnit druhého kola.
b) Z druhého kola, kterým je otevrený závod Agility, postupuje do finále nejlepších 21 závodníku v každé velikostní kategorii, avšak pouze v prípade, že dosáhli v tomto behu hodnocení „Výborne“. Pokud se závodník umístil na postupovém míste, avšak jeho výsledek byl horší než „Výborne“, do finále nepostupuje. Pokud se mezi 21 nejlepšími týmy umístí i závodníci, kterí již mají postup zajištený díky predchozímu umístení ve zkoušce, neznamená to zvýšení poctu postupujících z druhého kola.
c) Finálovým behem je Agility za úcasti maximálne 30 týmu v každé velikostní kategorii (na základe postupového klíce uvedeného v predchozích bodech).

6/ Tým, který se v jednom roce umístí v obou finálových bezích (na TOP INDOOR CUP i na TOP OUTDOOR CUP) mezi prvními tremi týmy ve své kategorii, získává titul TOP TEAM, pohár se jménem týmu a další hodnotné ceny od hlavních sponzoru závodu TOP CUP.
Tým, který získá tri tituly TOP TEAM, obdrží plaketu se jménem týmu, muže užívat doživotní titul AGILITY TOP TEAM a používat zkratku AgTT pred jménem psa. Tento titul udeluje KA CR a je neprenosný na jiného psa ci jiného psovoda.
Titul AGILITY TOP TEAM a plaketu se jménem týmu získává rovnež tým, který získá pouze dva tituly TOP TEAM, avšak pokaždé jen z prvních míst (tj. ctyrikrát zvítezí ve finále).

7/ Tým, který se behem své kariéry umístí alespon trikrát na nekterém z prvních trech míst v závode TOP INDOOR CUP, získává titul TOP INDOOR TEAM a diplom se jménem týmu.
Tým který se behem své kariéry umístí alespon trikrát na nekterém z prvních trech míst v závode TOP OUTDOOR CUP, získává titul TOP OUTDOOR TEAM a diplom se jménem týmu.

8/ Závodu se mohou zúcastnit a tituly získat i zahranicní úcastníci.

9/ Pokud jakýkoliv tým získá titul TOP TEAM ze dvou prvních míst, muže v príštím roce startovat v obou cástech závodu TOP CUP zdarma.

10/ Poradatel závodu musí dodržet následující náležitosti: .
- použití elektronické casomíry, .
- predepsaný program, .
- použití oficiálního loga závodu, .
- zajistit patricnou kvalitu povrchu a organizacní úroven, .
- poskytnout veškeré potrebné informace o konání závodu na oficiálních webových stránkách závodu, .
- poskytnout výsledky, fota vítezu, plánky parkuru a statistiky závodu ke zverejnení na oficiálních webových stránkách závodu, .
- umožnit bezplatný start týmu, který v predcházejícím roce získal titul TOP TEAM ze dvou prvních míst. .

11/ Poradatel je vzhledem k záštite Klubu agility CR nad tímto závodem osvobozen od bežného odvodu ze závodu ve výši 10,- Kc za každého závodníka.

12/ Poháry, plakety a diplomy pro týmy, které mají nárok na titul, zajištuje KA CR. Predání titulu a cen se uskutecní vždy na prvním závode seriálu TOP CUP v následujícím roce. V prípade neprítomnosti týmu je možné po dohode zaslat cenu poštou nebo predat osobne.